Regulamin Sklepu Internetowego

www.ksiegarniaobjazdowa.eu

 

 1. DEFINICJE

§ 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. SPRZEDAJĄCYPH Księgarnia Objazdowa Józef Góra z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Ciesielska 14, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana pod numerem NIP: 6321355342, REGON: 002405860. Adres poczty elektronicznej: ksiegarnia.objazdowa@gmail.com, numer telefonu: +605 437 032 (opłata wg cennika właściwego operatora); sprzedający jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 3. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonała zamówienia w Sklepie Internetowym lub skorzystała z innych usług Sklepu Internetowego.
 4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym lub korzysta z innych jego usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. STRONY UMOWY – Sprzedający oraz Kupujący zawierający umowę sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron; w przypadku zawarcia umowy między Sprzedającym a Konsumentem jest to umowa sprzedaży zawarta na odległość, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ksiegarniaobjazdowa.eu; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin ten jest regulaminem, w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. PRZEDMIOT UMOWY – towar zamówiony w ramach konkretnej umowy sprzedaży, spośród towarów opisanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, nazywany też „rzeczą sprzedaną”.
 9. TOWARY - rzeczy ruchome, opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży wskutek złożenia zamówienia przez Klienta.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym;
 11. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ksiegarniaobjazdowa.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia u Sprzedającego, a Sprzedający prowadzić sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 12. STRONA SKLEPU – każda strona internetowa, bądź podstrona www, znajdująca się pod adresem www.ksiegarniaobjazdowa.eu.
 13. LOGIN KLIENTA - adres e-mail podany przez Klienta w trakcie rejestracji na stronie internetowej sklepu.
 14. HASŁO KLIENTA - ciąg znaków ustalanych przez Klienta w trakcie rejestracji na stronie internetowej sklepu, umożliwiający zalogowanie się na konto Klienta stworzone przez niego na stronie internetowej sklepu; hasło to nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 15. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. KODEKS CYWILNY –ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 ze zm.).
 17. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO –       ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
 18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

II. ZASADY OGÓLNE

§ 2. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzącego sprzedaż detaliczną, pod adresem www.ksiegarniaobjazdowa.eu, w tym w szczególności:

1)      zasady i warunki dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2)      zasady i warunki składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie www.ksiegarniaobjazdowa.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 3. Dostępny pod adresem www.ksiegarniaobjazdowa.eu sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego w rozumieniu Regulaminu.

§ 4. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksiegarnia.objazdowa@gmail.com.

§ 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych, w tym dostępu do sieci Internet.

§ 6.

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego w stosunku do osób, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osób które ukończyły 13 rok życia i nie osiągnęły pełnoletności.
 2. W stosunku do osób, o których mowa w pkt. 1 dla zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego Kupującego.

§ 7. Zawarte na stronach internetowych Sklepu informacje dotyczące towarów, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz cennik, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§ 8. 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.ksiegarniaobjazdowa.eu są wolne od wad fizycznych i prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia obrazujące dany towar na stronie internetowej sklepu mogą zawierać pewne różnice pomiędzy tym, co widać na zdjęciu, a rzeczywistym wyglądem towaru, w szczególności dotyczące jego koloru (może to być spowodowane np. innym oświetleniem występującym w trakcie robienia zdjęcia towaru).
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w sklepie www.ksiegarniaobjazdowa.eu towary były dostępne i zgodne z ich opisem, parametrami technicznymi i użytkowymi oraz ceną. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie. Jeżeli Klient nie będzie zainteresowany przedstawionymi propozycjami, ewentualne dokonane już przez niego płatności zostaną niezwłocznie zwrócone na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

§ 9. 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ksiegarniaobjazdowa.eu są podane w walucie polskiej (polski złoty) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 1. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów ich wysyłki do Kupującego.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 10. 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu www.ksiegarniaobjazdowa.eu.

 1. Celem rejestracji, o której mowa w pkt 1, Klient zobowiązany jest do wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron internetowych Sklepu.
 2. Rejestracja, o której mowa w pkt 1, wymaga od Klienta wyrażenia zgody na treść Regulaminu oraz podanie wymaganych danych osobowych.

 

§ 11. Klient wyraża zgodę na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 12. 1. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a)      podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)      naruszył dobra osobiste osób trzecich za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w szczególności dobra osobiste innych klientów Sklepu Internetowego lub dobra osobiste Sprzedawcy,

c)       dopuścił się innego zachowania niezgodnego z przepisami prawa polskiego lub ogólnymi zasadami współżycia społecznego w ramach korzystania z sieci Internet.

 1. Klient który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego.

§ 13. 1. W związku ze świadczonymi usługami w ramach sklepu internetowego Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

a)      nieprzekazywania i niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa polskiego, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym treści szowinistycznych i rasistowskich,

b)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, a zwłaszcza poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)       powstrzymania się od podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób, który nie będzie utrudniał lub czynił uciążliwym korzystanie z niego dla innych Klientów,

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie dla celów związanych z własnym użytkowaniem osobistym,

f)       korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, a także z postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami współżycia społecznego w ramach korzystania z sieci Internet.

 

IV. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§ 14. 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ksiegarniaobjazdowa.eu, a następnie, podejmując czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, dokonać wyboru towaru.

 1. Po dokonaniu wyboru towaru i podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające dane dotyczące:

a)      przedmiotu umowy,

b)      cen (jednostkowej oraz łącznej) zamawianych towarów,

c)       kosztów dostawy,

d)      czasu dostawy.

 

§ 15. 1. Zamówienia są przyjmowane od Kupującego za pośrednictwem strony internetowej lub na adres e-mail ksiegarnia.objazdowa@gmail.com.

 1. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 można składać w ciągu całego roku kalendarzowego, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 16. 1. Zamówienie jest skutecznie złożone Sprzedającemu, jeśli Kupujący prawidłowo wypełnił formularz zamówienia i wyśle go Sprzedającemu, tak by ten mógł się z nim zapoznać.

 1. Przez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia należy rozumieć, w szczególności podanie przez Kupującego swoich danych osobowych zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym, w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który zamówiony towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail, za pośrednictwem których Sprzedający może się skontaktować z Kupującym.
 2. W wypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niekompletne, Sprzedający informuje o tym Kupującego na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail, wyznaczając siedmiodniowy termin do ich uzupełnienia. W przypadku uchybienia wskazanemu terminowi Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia.
 3. W przypadku gdyby kontakt z Kupującym nie był możliwy w sposób, o którym mowa w pkt 3, Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia.
 4. Umowę uważa się za zawartą w chwili prawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego, stosownie do pkt. 1-3.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznie zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 17. 1. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

 1. Zgoda, o której mowa w pkt 1 uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 18. W trakcie składania zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w przekazane Sprzedającemu dane osobowe, a także jest uprawniony do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.

§ 19. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnych zamówień u Sprzedającego. Aby skorzystać z tej opcji Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 19. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego będącego Konsumentem woli związania się umową Sprzedający – stosownie do art. 8 ustawy o prawach konsumenta - poinformuje Kupującego w sposób jasny i zrozumiały o:

1)        głównych cechach towaru,

2)        sposobie porozumiewania się z Kupującym,

3)        swoich danych identyfikujących,

4)        adresie przedsiębiorstwa,

5)        adresie poczty elektronicznej,

6)        numerach telefonu, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym;

7)        adresie, pod którym Kupujący może składać reklamacje,

8)        łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;

9)        sposobie i terminie zapłaty;

10)     sposobie i terminie wysyłki towaru,

11)     stosowanej przez Sprzedającego procedurze rozpatrywania reklamacji;

12)     sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;

13)     kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

14)     okolicznościach, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy;

15)     obowiązku Sprzedającego dostarczenia rzeczy bez wad;

16)     istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

17)     kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

18)     czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

19)     minimalnym czasie trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy;

20)     funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

21)     mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

22)     możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 1. Kupujący jest powiadamiany o informacjach o których mowa w pkt 1 wraz z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, który winien przeczytać i zaakceptować przed zawarciem umowy oraz wraz z zapoznaniem się z treścią oferty znajdującej się na stronie internetowej Sklepu, które to informacje może kopiować na własny użytek. W przypadku zgłoszenia przez Kupującemu jakichkolwiek pytań odnośnie kwestii wskazanych w pkt 1 Sprzedający jest obowiązany udzielić Kupującemu na ten temat wyczerpującej informacji za pośrednictwem adresu e-mail lub drogą telefoniczną.
 2. Informacji, o których mowa w pkt 1 p. pkt 12-13, Sprzedający udziela przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta, co czyni zadość temuż obowiązkowi, zgodnie z art. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową Sprzedający ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Kupującego na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za towar, jeśli takowe wystąpiłby w trakcie realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedający nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, lub kosztów zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta, konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.

§ 20. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z chwilą dokonania zamówienia - w przypadku płatności kartą, szybkim przelewem online lub opcji „za pobraniem”.

§ 21. 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 1. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Wybór tej formy płatności oznacza akceptację regulaminu serwisu Przelewy24.
 2. W przypadku niektórych rodzajów towarów Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie internetowej Sklepu.
 3. Płatność powinna zostać dokonana przez klienta w ciągu maksymalnie 7 dni od potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

§ 22. 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia Kupującemu dowód zakupu, w postaci paragonu lub faktury VAT.

 1. Sprzedający ma obowiązek przekazać Kupującemu będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt 2 obejmuje:

1)      informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył Konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

2)      informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

§ 23. 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub za pośrednictwem adresu e-mail, przy czym adres ten musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Miejsce, do którego wysyłany jest towar stanowi miejsce spełnienia świadczenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 24 pkt 2 Regulaminu.

§ 24. 1. Towar jest dostarczany za pomocą profesjonalnych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 1. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedającego, wskazanej w § 1 pkt 1 Regulaminu. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest miejsce siedziby Sprzedającego.

§ 25. 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia w sposób prawidłowy zamówienia przez Kupującego. 

2. Przesyłka powinna być dostarczona zgodnie z terminem, o którym mowa w pkt 1. Nie jest to jednak dokładny, a jedynie orientacyjny czas dostawy, który może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie całości należności za zamówiony towar na rachunek bankowy Sprzedającego. W tym drugim przypadku, do czasu podanego jako termin dostawy należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 1. W przypadku, gdyby doszło do opóźnienia w zakresie wysłania przesyłki z winy Sprzedającego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego, a także o możliwym terminie realizacji zamówienia, a Kupujący ma wówczas możliwość rezygnacji z zamówienia i prawo do zwrotu uiszczonej zapłaty.

§ 26. 1. Kupujący ponosi koszty dostawy, zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju przesyłki oraz sposobu płatności.

 1. Kupujący może się zapoznać ze wskazanym cennikiem na stronie internetowej Sklepu w zakładce „wysyłka i dostawa”.

§ 27. 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

 1. W przypadku, kiedy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby lub taśmy są zerwane, Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera winien sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym, w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy jej odbiorze, może mieć wpływ na negatywny wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy kradzieży towaru w czasie dostawy.

§ 28. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 29. 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość – stosownie do art. 27 ustawy o prawach konsumenta - ma prawo w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1, rozpoczyna się – stosownie do art. 28 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić wspomniany formularz Konsumentowi, przekazując go wraz z zamówionym towarem.
 3.  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Kupującego przed upływem tego terminu.
 4.  Jeżeli Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy:

1)      przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;

2)      przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego.

 1.  Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 5, co stanowi uczynienie zadość obowiązkowi określonemu w art. 30 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 30. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.

 1.  Jeżeli Konsument złożył Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§ 31. 1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy.

 1.  Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2.  Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

§ 32. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 33. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres siedziby Sprzedającego, o którym mowa w § 1 pkt 1 Regulaminu.

 1.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 2.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedający spełnia wymóg poinformowania Konsumenta, o których mowa w pkt 2 i 3, poprzez przesłanie mu odpowiedniego pouczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Zwracany Sprzedającemu towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny i nieuszkodzony oraz nie będzie nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu, nie tylko do celów jego sprawdzenia.

 

VIII.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU I

PROCEDURA REKLAMACJI

§ 34. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania w ramach reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy na adres: ksiegarnia.objazdowa@gmail.com.

§ 35. Sprzedający jest zobowiązany ustosunkować się do żądania Kupującego nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub w inny sposób, ustalony uprzednio z Kupującym.

§ 36. 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)       nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1.  Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 

§ 37. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.

 

 • 38. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

§ 39. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

§ 40. 1. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 2. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy powołując się na istnienie wady kupionego towaru, jeżeli wada ta jest nieistotna.

 

§ 41. 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego, o której mowa w § 1 pkt 1 Regulaminu.

 1.  Przepis pkt 1 stosuje się również do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

 

§ 42. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

§ 43. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§ 44. 1. Przy sprzedaży towaru Kupującemu będącemu przedsiębiorcą, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 1.  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1, wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 2. W przypadkach przewidzianych w pkt 1 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.

 

§ 45. 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 1.  Przepis o którym mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.

 

§ 46. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 

§ 47. 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wznosi od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 1.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 1.
 2.  W terminach określonych w pkt 2 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 3.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4.  Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

§ 48. 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 1.  Przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 

§ 49. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2-5 Kodeksu cywilnego, z tym że bieg rocznego terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 568 § 2 Kodeksu cywilnego, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

§ 50. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem, jednak w nieodpowiednim rozmiarze, procedura reklamacyjna nie znajduje zastosowania. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia warunków wymiany towaru.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 51. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku zakupami jest Sprzedający.

 

§ 52. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz udostępniania. Dane są przekazywane przez Klientów dobrowolnie.

 

§ 53. Szczegóły dotyczące administrowania danymi osobowymi Klientów zostały zawarte w odrębnym pliku pt. „Polityka Prywatności” zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 55. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zostaje poddane sądom powszechnym, właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 56. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 57. Zdjęcia obrazujące towary na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedającego i bez jego zgody nie mogą zostać w jakikolwiek sposób wykorzystane, kopiowanie, przetwarzane lub rozpowszechniane.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 19.11.2016 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klient ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 27).
 2. Termin 14 dni liczony jest od dnia otrzymania przesyłki (art. 28 pkt. 1).
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później ni z w terminie 14 dni (art. 34 pkt. 1).
 4. Zwracany towar musi być niezniszczony. Musi zostać dostarczony z kompletem akcesoriów (jeżeli występują) oraz dowodem zakupu (ksero faktury VAT lub paragonu fiskalnego).
 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć Oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość – czyli wypełniony niniejszy formularz lub oświadczenie w dowolnej formie pisemnej, zawierające wszystkie wskazane tutaj dane.
 6. Zwracany towar należy wysłać na własny koszt na adres: PH Księgarnia Objazdowa Józef Góra, ul. Ciesielska 14, 43-300 Bielsko-Biała. Towar do wysyłki należy odpowiednio zabezpieczyć.
 7. Zwrot należnej kwoty za zakupiony towar następuje na wskazane konto bankowe po sprawdzeniu stanu towaru i kompletu akcesoriów, nie później niż do 14 dni od chwili otrzymania przez nas przesyłki (art. 32 p. 1 w zw. Z art. 32 p. 3). Zgodnie z Art. 34 p. 4 konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione konsument traci prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Wówczas drogą elektroniczną zostanie poinformowany o odmowie uznania zwrotu. W takim przypadku klient ma obowiązek uiścić z góry na konto bankowe PH Księgarnia Objazdowa Józef Góra opłatę za ponowną dostawę, w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem kosztów wysyłki sprzedawcy.
 9. Wypełnienie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych do celów związanych z realizacja zwrotu, wymiany lub gwarancji przez sprzedawcę. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1977 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 12. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższymi warunkami i w pełni je akceptuje oraz, że wszystkie dane podane w formularzu są poprawne i zgodne z prawdą.